[Live] 熱火 @ 公牛

看板NBA (美國籃球)作者 (香帥)時間6年前 (2017/11/27 04:00), 編輯推噓10(1003)
留言13則, 7人參與, 6年前最新討論串8/18 (看更多)
4:30 開打 熱火 VS 公牛 NBATV 直播 高清 http://v.gd/chi01 for PC & mobile 高清 http://v.gd/chi02 for PC & mobile 高清 http://v.gd/chi03 for PC & mobile 高清 http://v.gd/chi04 for PC & mobile 其他連結 線上 BOX: http://cutt.us/JtQYo -- http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10 http://nbafilm.enjoy101.org NBA官網 + ESPN官網 每日即時線上影片 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.116.101.99 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1511726406.A.185.html

11/27 04:06, 6年前 , 1F
白邊會打
11/27 04:06, 1F

11/27 04:17, 6年前 , 2F
11/27 04:17, 2F

11/27 05:07, 6年前 , 3F
這比分
11/27 05:07, 3F

11/27 05:09, 6年前 , 4F
推 朋友在現場
11/27 05:09, 4F

11/27 05:36, 6年前 , 5F
熱火單節7分??
11/27 05:36, 5F

11/27 05:41, 6年前 , 6F
半場 45-42y
11/27 05:41, 6F

11/27 05:52, 6年前 , 7F
JRich跟服務生的外線把握度........
11/27 05:52, 7F

11/27 05:56, 6年前 , 8F
究極菜雞互啄... 明明兩邊防守都稱不上好還可以這麼
11/27 05:56, 8F

11/27 05:57, 6年前 , 9F
低分...
11/27 05:57, 9F

11/27 06:01, 6年前 , 10F
11/27 06:01, 10F

11/27 06:22, 6年前 , 11F
還好下半場JJ攻防頂住
11/27 06:22, 11F

11/27 06:38, 6年前 , 12F
Ok 抓雞收尾
11/27 06:38, 12F

11/27 06:38, 6年前 , 13F
各種顏射對手
11/27 06:38, 13F
文章代碼(AID): #1Q6nr665 (NBA)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 8 之 18 篇):
427
1496
516
883
206
401
17
27
27
37
20
39
10
13
6
9
1
1
文章代碼(AID): #1Q6nr665 (NBA)